Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:

  • Tham gia làm việc ngắn hạn, làm việc có tính chuyên môn cao không liên tục.
  • Tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội không mang tính liên tục được một tổ chức tại Úc mời tham dự.
  • Trong một số trường hợp đặc biệt, tham gia các hoạt động hoặc công việc vì lợi ích của nước Úc

Điều kiện để xin visa

  1. Đương đơn dự định tham gia vào những công việc chuyên môn cao không liên tục và có tiểu sử nghề nghiệp và/hoặc có những đóng góp cá nhân liên quan tới công việc sẽ tham gia
  2. Đương đơn được mời tham gia vào một hay hơn một sự kiện không liên tục bởi 1 tổ chức tại Úc (tổ chức này có tham gia trong việc tổ chức sự kiện đó)
  3. Các thành viên trong gia đình có thể nộp cùng một đơn nhưng không được phép làm việc trong thời gian ở Úc.