Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:

  • Phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ,
  • Đàm phán hợp đồng,
  • Thăm viếng của chính phủ,
  • Tham gia hội thảo, hội nghị, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp.

Điều kiện để xin visa:

  1. Đương đơn có lý lịch công việc rõ ràng.
  2. Có mục đích cụ thể của chuyến đi công tác.
  3. Thỏa mãn điều kiện về tài chính cho chuyến đi.
  4. Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.