Người có visa này được phép:

Sang Úc du lịch hoặc kết hợp thăm thân từ 3-12 tháng.

Điều kiện để xin visa:

1.    Có lý do du lịch chính đáng.

2.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

3.    Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.